Polityka prywatności

Regulamin serwisu www.frumen.pl

  1. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady świadczenia przez serwis internetowy Frumen.pl na rzecz Użytkowników serwisu usług polegających na umożliwieniu umieszczania ofert sprzedaży produktów.

  1. Definicje

2.1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.2. Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Frumen.pl, który umożliwia zamieszczanie ofert produktów rolnych i przetworów, wspomaganie zamawiania tych produktów.

2.3. Operator — Operatorem Serwisu, a zarazem Administratorem Danych osobowych przekazywanych za jego pośrednictwem, jest ENS3 Robert Jurczak siedzibą w Mińsku Mazowiecki przy ulicy Sosnowej 7, kod pocztowy 05-300, NIP: 8221155188.

2.4. Oferta — utworzone przez Użytkownika wpisy dotyczące posiadanych produktów na sprzedaż zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie;

2.5. Produkt — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

2.6. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła zamówienie, utworzyła konto lub zarejestrowała ofertę sprzedaży;

2.7. Konto – część Serwisu, przydzielona użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, za pomocą której Użytkownik może dokonywać przewidzianego dla konta zakresu działań w ramach Serwisu.

  1. Postanowienia ogólne

3.1 Oferta pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Oferty musi być zgodna ze stanem faktycznym.

3.2. Treść Oferty powinna w oczywisty sposób nawiązywać do produktu, nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

3.3. Oferta produktu musi zawierać, nazwę, jednostkę miary (waga, liczba sztuk, objętość), cenę.

3.4. Oferty dostępne są dla wszystkich użytkowników Serwisu.

3.5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

3.6. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz obowiązującego prawa. Nie może również naruszać interesów Operatora.

3.7. Operator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta. Operator nie odpowiada za zakłócenia w procesie realizacji zamówienia, czy jakiekolwiek nieprawidłowe działanie serwisu w procesie realizacji zamówienia, gdyż Serwis świadczy tylko i wyłącznie wsparcie w realizacji zamówień u oferentów.

3.8. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich ofert, danych sprzedawców, użytkowników, danych zamówień, których autorzy w jakikolwiek sposób nie stosują się do Regulaminu, korzystają w sposób niezgodny z przeznaczeniem Serwisu, lub dopuszczają się łamania prawa.

3.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Zamówieniem.

3.10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych produktów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji Zamówienia.

3.11. Serwis jest tylko narzędziem wspierającym proces zamówienia, a ostateczny zakres i cena zamówienia jest potwierdzana u sprzedawcy przy dokonywaniu płatności. Wszelkie rozbieżności dot. zamówienia wyjaśniane są pomiędzy użytkownikami poza Serwisem.

3.12. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.

3.13. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o czym powiadomi użytkowników poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

3.14. Jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem jest zabronione. Wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym elementów grafiki bez zgody Operatora jest zabronione.

3.15. Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.). Dane kontaktowe podane podczas korzystania z usług Serwisu mogą być wykorzystywane do prowadzenia stosownej komunikacji przez Operatora. Operator zastrzega możliwość prowadzenia stosownej komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami. Kontakty o charakterze marketingowym odbywają się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać lub ograniczyć w dowolnym momencie.

Ostatnia modyfikacja strony: 1 kwi 2020